Ключовата разлика между котранспорт и контратранспорт е, че котранспортът е форма на вторичен активен транспорт, който транспортира два вида молекули едновременно през плазмената мембрана в една и съща посока или в противоположна посока. От друга страна, контратранспортът е една от двете форми на котранспорт, която транспортира два типа молекули едновременно в обратна посока една към друга през клетъчната мембрана.

Молекулите влизат и излизат през селективната плазмена мембрана на клетката. Има няколко вида протеини, транспортиращи мембрана. Котранспорт и контратранспорт са два вида вторичен активен транспорт. Котранспортът транспортира два различни вида молекули едновременно в свързано движение, докато контратранспортът или обменът е вид котранспорт, който транспортира два типа молекули в обратна посока през мембраната.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е Котранспорт
3. Какво е Countertransport
4. Прилики между Cotransport и Countertransport
5. Паралелно сравнение - Cotransport срещу Countertransport в таблична форма
6. Резюме

Какво е Cotransport?

Котранспорт или свързан транспорт е вид вторичен активен транспорт, който се среща в клетъчната мембрана. Той е енергозависим, но използва електрохимичен градиент вместо АТФ за транспортиране на молекули. Котранспортът транспортира две молекули едновременно през мембраната. Една молекула се движи надолу по електрохимичен градиент. Тогава генериращата енергия се използва за захранване на втората молекула спрямо нейния градиент. По същия начин две молекули пътуват заедно в една и съща посока или в противоположна посока едновременно. В зависимост от посоката на молекулните движения има два вида котранспортери като симпорт и антипорт. Symport транспортира и двете молекули в една и съща посока, докато antiport транспортира две молекули в противоположни посоки през мембрана.

Натрият е котранспортиран йон. Водородът е друг често котранспортиран йон. Котранспортът на натрий-глюкоза е друг котранспорт, който работи по време на чревната абсорбция на глюкоза. Na + / фосфатен котранспортер, Na + / I-симпорт, Na-K-2Cl симпортер, GABA транспортер и K + Cl-Symporter са няколко други примера на котранспортьори.

Какво е Countertransport?

Контратранспортът или антипортът или обменникът е форма на котранспортер, присъстваща в мембраната. Ключовият момент за контратранспорта е, че той транспортира йони или молекули в противоположни посоки. И така, едната молекула излиза от клетката, докато другата влиза едновременно през мембраната.

Освен това, това е вид вторичен активен транспорт, който използва електрохимичен градиент за захранване на движенията. Противоположният транспорт може да посредничи при обмена на едни и същи разтворители или различни разтвори. Натриево-калциевият обменник, Na + / H + обменникът и Cl– / бикарбонатният обменник са примери за контратранспорт.

Какви са приликите между Cotransport и Countertransport?


 • Те са вторични активни преносители, разположени в мембраната.
  Всъщност те са интегрални мембранни протеини.
  Контрартранспортът е вид котранспорт.
  И двата транспортьора транспортират два вида молекули едновременно.
  И двамата използват електрохимичен градиент, за да придвижват йони през мембраната.
  Има две реакции: едната е енергийно благоприятна, докато другата е енергийно неблагоприятна.
  Освен това, те претърпяват конформационни промени по време на транспортирането на йони.

Каква е разликата между Cotransport и Countertransport?

Котранспортер транспортира две молекули или йони едновременно по едно и също време през клетъчната мембрана, докато контратранспортерът е един от двата типа котранспортери, които транспортират две молекули в противоположни посоки през мембраната. И така, това е ключовата разлика между котранспорт и контратранспорт.

По-долу инфографиката дава повече подробности за разликата между котранспорт и контратранспорт.

Разлика между Cotransport и Countertransport в таблична форма

Обобщение - Cotransport vs Countertransport

Котранспортният или свързаният транспорт е вторичен активен превозвач. Той транспортира две молекули заедно едновременно през клетъчната мембрана. Symport и antiport са два вида котранспорт в зависимост от посоката на движение на молекулите. Антипорт или контратранспорт е обменник, който транспортира две молекули в противоположни посоки едновременно. Както котранспортът, така и контратранспортът са интегрални протеини на мембраната, които се намират в много различни клетки и тъкани и изпълняват различни важни физиологични функции. И така, това е обобщението на разликата между котранспорт и контратранспорт.

справка:

1. „Вторичен активен транспорт.“ PhysiologyWeb, достъпен тук.
2. „Котранспортер“. Уикипедия, Фондация Уикимедия, 19 февруари 2019 г., достъпна тук.

С любезното изображение:

1. „Котранспортери“ от потребителя на Wikimedia: Lupask - Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) през Commons Wikimedia