Ключова разлика - Ацил срещу Алкил
 

Почти всички органични молекули в природата имат функционални групи в своята структура, което определя химичните и физичните свойства на тези молекули. Термините алкил и ацил се отнасят до части (част) от големи молекули. Алкил и ацил могат да действат като функционални групи на основната молекула. И двете тези групи съдържат въглеродни и водородни атоми. Ключовата разлика между алкиловата и ациловата групи е, че ациловата група има кислороден атом, свързан с двойна връзка към въглеродния атом, докато алкиловата група няма кислороден атом, свързан към въглеродните му атоми.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е Ацил
3. Какво е Алкил
4. Паралелно сравнение - Ацил срещу Алкил в таблична форма
5. Резюме

Какво е Acyl Group?

Ациловата група е функционална група, присъстваща в някои органични молекули. Той е съставен от въглероден атом, свързан към двойно свързан кислороден атом и алкилова група. Ациловата група може лесно да бъде разпозната поради наличието на двойна връзка С = О. Има празно пространство за друг атом или група, който да се прикачи към него. Ациловата група се образува чрез отстраняване на хидроксилна група на оксокиселина като карбоксилна киселина. Обикновено ациловите групи се намират в естери, алдехиди, кетони, кисели хлориди и др.

Общият символ за ациловата група е даден като RCO-. Карбокацията, направена от ацилова група, е RCO +. Тук R групата е свързана към въглеродния атом с единична връзка, докато кислородният атом е свързан с въглеродния атом с двойна връзка. Честият пример за молекула, съдържаща ацилова група, е ацил хлориди, където ациловата група е свързана към хлориден атом. R групата може да бъде алкилова група или ароматен пръстен.

Какво е Alkyl Group?

Алкилът може да бъде определен като въглеводороден радикал. Алкиловата група също е функционална група. Той е съставен само от въглеродни и водородни атоми. За разлика от ацилната група, в алкиловата група няма кислородни атоми. Алкиловата група се получава от алкан. Един атом водород се отстранява от алкана, така че има празно пространство, за да се прикрепи към друг атом или молекула. Общата формула може да бъде дадена като CnH2n + 1.

Алкиловите групи могат също да бъдат заместени с ароматни пръстени. Алкиловите групи могат да бъдат групирани в няколко вида според въглерода, който има свободното пространство като първично, вторично и третично. Името на алкиловата група произлиза от името на съответния алкан. Някои от често срещаните алкилови групи включват метил, етил, пропил и т.н.

Каква е разликата между Acyl и Alkyl?

Обобщение - Acyl срещу Alkyl Group

Ациловите и алкиловите групи действат като функционални групи, когато са прикрепени към въглеродна верига. Основната разлика между ацилова и алкилова група е, че ациловата група има кислороден атом, свързан към въглеродния атом с двойна връзка, докато алкиловата група няма кислородни атоми.

Препратки:

1.Kennepohli, D., 2016. Libretexts. [Онлайн] Достъпно тук [Достъп 30 05 2017].
2. Мари, А., н.д. ThoughtCo .. [Онлайн] Достъпно тук [Достъп 30 05 2017].

С любезното изображение:

1. „Acyl group“ (Public Domain) чрез Commons Wikimedia
2. “Изопропилова група” от Su-no-G - Собствена работа. Произведено с CorelDRAW, а не с ChemDraw. (Public Domain) чрез Wikimedia на Commons